ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ (BC10101)

รหัสวิชา BC10101
ชื่อวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.นิษา:พ.10.00-12.00(คอม17407),อ.เสกศิลป์:พ.8.00-10.00(คอม17407)
ลงเรียน 46
ชื่ออาจารย์ อ.เสกศิลป์,อ.นิษา
Google Classroom อ.นิษา ภาคบรรยาย https://classroom.google.com/c/NDM0ODM3ODg1NDA5?cjc=cclk77z / อ.เสกศิลป์ https://classroom.google.com/c/NDM3MzgxMzE5NjQw?cjc=n26cft5
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU