ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ (BC10101)

รหัสวิชา BC10101
ชื่อวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.8.00-12.00(คอม17411)
ลงเรียน 27
ชื่ออาจารย์ อ.สุดารัตน์
Google Classroom 5ktbqew
Facebook Suda Nh
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU