ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (BC10101)

รหัสวิชา BC10101
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.เสกศิลป์:พฤ.10.00-12.00(คอม17412),อ.ชนาภา:พฤ.8.00-10.00(คอม17412)
ลงเรียน 32
ชื่ออาจารย์ อ.ชนาภา,อ.เสกศิลป์
Google Classroom รหัสชั้นเรียน: syr2mq5 หรือ link classrrom: https://classroom.google.com/c/NDMwNTc4NzkxNTMw?cjc=syr2mq5
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU