ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (BC10101)

รหัสวิชา BC10101
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.ชนาภา:ศ.13.00-15.00(คอม17407),อ.เสกศิลป์:ศ.15.00-17.00(คอม17407)
ลงเรียน 41
ชื่ออาจารย์ อ.ชนาภา,อ.เสกศิลป์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDMwNTc4NzkxNjI4?cjc=orj53io รหัสห้องเรียน: orj53io
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU