ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (BC10101)

รหัสวิชา BC10101
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.นิษา:ศ.8.00-10.00(คอม17407),อ.เสกศิลป์:ศ.10.00-12.00(คอม17407)
ลงเรียน 46
ชื่ออาจารย์ อ.เสกศิลป์,อ.นิษา
Google Classroom อ.นิษา https://classroom.google.com/c/NDM0ODM3ODg1NjEx?cjc=aqye3jn
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU