ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี (AC90402)

รหัสวิชา AC90402
ชื่อวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
หน่วยกิต 3(-350-)
วัน-เวลา ห้องเรียน ผศ.เบญญาภา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.ปิญะธิดา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ()
ลงเรียน 8
ชื่ออาจารย์ ผศ.เบญญาภา,อ.คณะกรรมการฝึกฯ,ผศ.ปิญะธิดา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU