ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์ (AC80401)

รหัสวิชา AC80401
ชื่อวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.8.00-12.00(2302)
ลงเรียน 49
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.ชนัญฎา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU