ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก (AC70301)

รหัสวิชา AC70301
ชื่อวิชา การบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ดร.ธัญญ์นิธิ:อา.8.00-9.00(2201),อ.มนันญา:อา.9.00-12.00(2201)
ลงเรียน 50
ชื่ออาจารย์ ดร.ธัญญ์นิธิ,อ.มนันญา
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM3NDI0MTAzNDM3?cjc=nyxud3t
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU