ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AC60302)

รหัสวิชา AC60302
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.13.00-16.00(2202)
ลงเรียน 50
ชื่ออาจารย์ อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง
Google Classroom dsp7uyx
Facebook -
อื่นๆ -
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU