ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี (AC60301)

รหัสวิชา AC60301
ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.16.00-20.00(2201)
ลงเรียน 49
ชื่ออาจารย์ อ.ธวัลรัตน์
Google Classroom 4dbqrk6
Facebook
อื่นๆ ID.Line 0897122400
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU