ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีขั้นสูง1 (AC20304)

รหัสวิชา AC20304
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นสูง1
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.8.00-12.00(2302)
ลงเรียน 50
ชื่ออาจารย์ ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี
Google Classroom -
Facebook -
อื่นๆ กรณีเรียนออนไลน์ ใช้โปรแกรม Microsoft teams
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU