ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีขั้นกลาง2 (AC20203)

รหัสวิชา AC20203
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นกลาง2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ผศ.อรชุมา:ส.13.00-15.00(2302),ผศ.ดร.ชนัญฎา:ส.15.00-17.00(2302)
ลงเรียน 64
ชื่ออาจารย์ ผศ.อรชุมา,ผศ.ดร.ชนัญฎา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU