ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีชั้นกลาง1 (AC20102)

รหัสวิชา AC20102
ชื่อวิชา การบัญชีชั้นกลาง1
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ผศ.ประนมพร:ส.8.00-9.00(2202),อ.กนกกานดา:ส.9.00-10.00(2202),อ.ธวัลรัตน์:ส.10.00-12.00(2202)
ลงเรียน 64
ชื่ออาจารย์ ผศ.ประนมพร,อ.ธวัลรัตน์,อ.กนกกานดา
Google Classroom tbddrrs
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU