ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีการเงิน (AC10101)

รหัสวิชา AC10101
ชื่อวิชา การบัญชีการเงิน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.มนันญา:อา.17.00-18.00(336),ผศ.เบญญาภา:อา.19.00-21.00(336),ดร.ธัญญ์นิธิ:อา.18.00-19.00(336)
ลงเรียน 13
ชื่ออาจารย์ ผศ.เบญญาภา,ดร.ธัญญ์นิธิ,อ.มนันญา
Google Classroom ลิงค์เข้าชั้นเรียน: https://meet.google.com/opr-xniq-bcn
Facebook -
อื่นๆ Line Group : บัญชีการเงิน2/2564
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU