ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี (AC90402)

รหัสวิชา AC90402
ชื่อวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
หน่วยกิต 3(-350-)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.สุริสา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ()
ลงเรียน 35
ชื่ออาจารย์ ผศ.สุริสา,อ.คณะกรรมการฝึกฯ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ ติดต่อศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU