ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก (AC70301)

รหัสวิชา AC70301
ชื่อวิชา การบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(336)
ลงเรียน 38
ชื่ออาจารย์ ผศ.ประนมพร
Google Classroom รหัสชั้นเรียน : mizfacn
Facebook Milk Milky
อื่นๆ https://meet.google.com/dfs-ebnp-owh
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU