ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก (AC70301)

รหัสวิชา AC70301
ชื่อวิชา การบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.8.00-12.00(345)
ลงเรียน 35
ชื่ออาจารย์ ผศ.ประนมพร
Google Classroom รหัสชั้นเรียน : uupu7nd
Facebook Milk Milky
อื่นๆ https://meet.google.com/mpd-qded-swt
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU