ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AC60302)

รหัสวิชา AC60302
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.9.00-12.00(333(Labบัญชี))
ลงเรียน 45
ชื่ออาจารย์ ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ กรณีเรียนออนไลน์ ใช้โปรแกรม Microsoft teams
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU