ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การภาษีอากร1 (AC50201)

รหัสวิชา AC50201
ชื่อวิชา การภาษีอากร1
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-17.00(2302)
ลงเรียน 46
ชื่ออาจารย์ ผศ.ขนิษฐา
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM3ODk3MjMwNzM3?cjc=7zrqvgv
Facebook https://www.facebook.com/khanidta.saksureemongkol
อื่นๆ โทรและ ID LINE 080-0072475
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU