ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การสอบบัญชี 2 (AC40404)

รหัสวิชา AC40404
ชื่อวิชา การสอบบัญชี 2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(2302)
ลงเรียน 53
ชื่ออาจารย์ ผศ.ปิญะธิดา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU