ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การสอบบัญชี 1 (AC40402)

รหัสวิชา AC40402
ชื่อวิชา การสอบบัญชี 1
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.9.00-12.00(337)
ลงเรียน 39
ชื่ออาจารย์ ผศ.เบญญาภา
Google Classroom Meet
Facebook
อื่นๆ ห้องเรียน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU