ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีต้นทุน2 (AC30202)

รหัสวิชา AC30202
ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(2102)
ลงเรียน 46
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.รชต
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU