ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีต้นทุน (AC30201)

รหัสวิชา AC30201
ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(2301)
ลงเรียน 51
ชื่ออาจารย์ ดร.กัญญา แสนนามวงษ์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM2MDcwMjg0MDQ5?cjc=q3kkaak
Facebook https://web.facebook.com/ajankanya/
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU