ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพบัญชี (AC20307)

รหัสวิชา AC20307
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพบัญชี
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ดร.กัญญา:พฤ.8.00-10.00(2102),ผศ.ดร.รชต:พฤ.10.00-12.00(2102)
ลงเรียน 51
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ ,ดร.กัญญา แสนนามวงษ์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM2MDcwMjgzNzg1?cjc=xhdaukx
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU