ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีชั้นกลาง2 (AC20203)

รหัสวิชา AC20203
ชื่อวิชา การบัญชีชั้นกลาง2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(526)
ลงเรียน 19
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.ชนัญฎา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU