ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีชั้นกลาง1 (AC20102)

รหัสวิชา AC20102
ชื่อวิชา การบัญชีชั้นกลาง1
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(2202)
ลงเรียน 51
ชื่ออาจารย์ อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง
Google Classroom rjj222i
Facebook -
อื่นๆ -
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU