ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ (AC10301)

รหัสวิชา AC10301
ชื่อวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(526)
ลงเรียน 9
ชื่ออาจารย์ ดร.กัญญา แสนนามวงษ์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM2MDYxOTY3Nzg3?cjc=lb3x7tc
Facebook https://web.facebook.com/ajankanya/
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU