ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีการเงิน (AC10101)

รหัสวิชา AC10101
ชื่อวิชา การบัญชีการเงิน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(TB4204(สามพร้าว))
ลงเรียน 21
ชื่ออาจารย์ อ.มนันญา
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM3NDI0MTAzMDg4?cjc=u3dysjb
Facebook
อื่นๆ 094-2822522
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU