มหาวิทยาลัย ได้มีทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับนักศึกษา ในกรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ และอุบัติภัย โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ดังนี้
 1. สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้จ่าย 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 2. สูญเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยให้จ่าย 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
 3. สูญเสียสายตามือเท้า (สองส่วน) เนื่องจากอุบัติเหตุให้จ่ายรายละ 100,000.- บาท (หนึ่งแสน บาทถ้วน)
 4. สูญเสียสายตามือเท้า (หนึ่งส่วน) เนื่องจากอุบัติเหตุให้จ่ายรายละ 60,000.- บาท (หกหมื่น บาทถ้วน)
 5. กรณีสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุให้จ่ายรายละไม่เกิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
 6. ค่ารักษาพยาบาลการเกิดอุบัติเหตุให้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 20,000.- บาท (สองหมื่น บาทถ้วน) ต่อครั้ง
 7. ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 8. สูญเสียทรัพย์สินจากอุบัติภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตะภัย จ่ายได้ไม่เกินรายละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 9. หลักฐานและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุน
 10. 9.1 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
  9.2 ใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุของการรักษาพยาบาล
  9.3 ฟิล์ม X-ray หรือผลการอ่านฟิล์ม X-ray (ถ้ามี)
  9.4 ใบสรุปหน้างบ (ถ้ามี)
  9.5 บันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจ (ถ้ามี)
  9.6 ใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต)
สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่กองพัฒนานักศึกษา