1. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าสอบ
 2. ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับการสอบ
 3. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย ไปในวันสอบทุกครั้ง ต่อกรรมการกำกับการสอบ พร้อมลงชื่อเข้าสอบ และนั่ง ตามที่กำหนด
 4. ไม่อนุญาตให้เข้าสอบเมื่อเวลาสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที
 5. ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องสอบ เว้นแต่ทำข้อสอบไปแล้ว 30 นาที
 6. ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 7. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากฝ่าฝืนจะถือว่าทุจริตในการสอบ
 8. ห้ามนำข้อสอบหรือคัดลอกข้อสอบออกนอกห้องสอบ ด้วยวิธีการใดๆ หากฝ่าฝืนถือว่าทุจริต ในการสอบ
 9. เมื่อมีเหตุจาเป็นต้องออกจากห้องสอบต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับการสอบ
 10. ปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการกำกับการสอบอย่างเคร่งครัด
 11. ห้ามพูดคุยระหว่างการสอบ เมื่อมีข้อสงสัยให้แจ้งต่อกรรมการกำกับการสอบ มิฉะนั้น ถือว่าทุจริต
 12. มีเจตนาเปิดเผยคำตอบของตนเองให้ผู้อื่นคัดลอก ถือว่าทุจริต
 13. ผู้เข้าสอบคนใดลอกคำตอบของผู้เข้าสอบคนอื่น ถือว่าทุจริต
 14. ห้ามขีดเขียนข้อความ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ใด ลงบนกระดาษคำตอบนอกเหนือจาก ที่ได้กำหนดไว้ในคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการสอบ ถ้าจะมีการทดให้ทดในแบบทดสอบหรือขอกระดาษทดจากกรรมการคุมสอบ
 15. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ให้ส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบ กระดาษทดต่อกรรมการกำกับการสอบ
 16. เมื่อออกห้องสอบ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบ