ชื่อโครงการ
อบรมเสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทำแบบประเมิน
ประกวดขวัญใจน้องใหม่ MS Fresher 2022 ทำแบบประเมิน
โครงการวิทยาการจัดการรวมใจรับน้องเข้าหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทำแบบประเมิน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทำแบบประเมิน
วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๙ ทำแบบประเมิน
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาสู่กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ยุคโควิด ปี 2563 ทำแบบประเมิน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทำแบบประเมิน
รับน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563 ทำแบบประเมิน
วิทยาการจัดการรวมใจรับน้องเข้าหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทำแบบประเมิน
รวมใจรับขวัญน้องใหม่วจ.ทำบุญเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2563 ทำแบบประเมิน
ประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปี 2563 ทำแบบประเมิน
สานสัมพันธ์เครือข่ายวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 ทำแบบประเมิน
เดิน-วิ่ง วิทยาการจัดการรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน : MS Fun Run 2019 ทำแบบประเมิน
วิทยาการจัดการน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำแบบประเมิน
จัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ทำแบบประเมิน
จัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ทำแบบประเมิน
วิทยาการจัดการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทำแบบประเมิน
เตรียมความพร้อมและประชุมเชียร์นักศึกษาใหม่ 2562 ทำแบบประเมิน
วิทยาการจัดการรวมใจรับน้องเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2562 ทำแบบประเมิน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2562 ทำแบบประเมิน
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562 ทำแบบประเมิน
สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2562 ทำแบบประเมิน
กีฬาวังแดงเกมส์ ครั้งที่ 30 ทำแบบประเมิน
วิทยาการจัดการร่วมใจ ไถ่ชีวิตกระบือ ปีการศึกษา 2562 ทำแบบประเมิน
เลือกตั้งนายกและกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563 ทำแบบประเมิน
ประกวดขวัญใจน้องใหม่ MS Fresher 2020 ทำแบบประเมิน
ประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ MS Creator Award 2022 ทำแบบประเมิน
ประกวดขวัญใจน้องใหม่ MS Fresher 2019 ทำแบบประเมิน
ประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปี 2562 ทำแบบประเมิน