MC อาสา ปันน้ำใจ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี นางฐิติรัตน์ ดิศโยธิน ผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดโครงการ “MCอาสา ปันน้ำใจ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563” จัดโดยสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยมีคณะคุณครู นักเรียน จากศูนย์สงเคราะห์ฯ และคณะอาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้นปี 1 - 4 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการจัดระบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ตลอดจนสามารถจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม และการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเกิดทักษะการเรียนรู้ ผ่านนิทานพาเพลิน แปลงผักสวนครัว งานฝีมือสร้างรายได้ เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมทักษะ และพัฒนาการด้านความคิดของน้องๆ รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวัน อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดได้จัดโครงการนี้เป็นครั้งที่ 4 ซึ่งที่ผ่านมา ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านทักษะ ด้านความรู้ กล้าแสดงออก มีกิจกรรมที่เล่นเป็นทีม ทักษะที่ได้คือความรู้ ความคิด ความสามัคคีภายในทีม ส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดการกล้าแสดงออกของเด็ก การเข้าร่วมสังคมคนหมู่มากผ่านกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความสนุกสนาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนพัฒนาการความคิดเด็ก และการใช้ชีวิตของเขา โดยประสบการณ์ที่ได้จากกิจกรรมนำไปใช้กับการเรียน การคิด การทำสิ่งใหม่ มีการมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน สีไม้ โปสเตอร์สื่อการเรียนรู้ ของใช้อุปโภค บริโภค ขนม นม สิ่งของจำเป็น และเมล็ดพันธ์ผัก สำหรับโครงการ MCอาสา ปันน้ำใจ ปันร้อยยิ้ม ครั้งที่ 4 ครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจาก คณะครูและน้องๆ ศูนย์สงเคราะห์ฯ และอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ที่สำคัญได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้โครงการครั้งนี้มีแต่ความสุข รอยยิ้ม ให้กับน้องๆ