แชร์ประสบการณ์ สู่เส้นทางความสำเร็จ (Sharing The Success)

สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาทางการตลาด แชร์ประสบการณ์ สู่เส้นทางความสำเร็จ (Sharing The Success) วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 17.00 น. ที่ห้องประชุมดอกปีป อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี