ผู้นำจิตอาสา บูรณาการศาสตร์สากลสู่ชุมชนท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบ่มเพาะศักยภาพการเป็นวิศวกรสังคมสู่การเป็น "ผู้นำจิตอาสา บูรณาการศาสตร์สากลสู่ชุมชนท้องถิ่น" คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วันที่ 26-28 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมหลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี