กำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ตามกำหนดการที่นัดหมาย อ่านคำแนะนำและรายละเอียดในภาพ ดังนี้ ติดต่อสอบถาม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานีปีการศึกษา สิ่งที่ต้องเตรียม 1. เตรียมปากกาส่วนตัวไป 2. เตรียมโทรศัพทมือถือ 3. บัตรประจําตัวประชาชน 4. แอดไลน์ โรงพยาบาลอุดรธานีและหมอพร้อม 5. เตรียมความพร้อมร่างกาย 6. ในวันเวลานัดหมายจะต้องลงทะเบียนในจุดลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถเข้ารับวัคซีนได้จากกองพัฒนานักศึกษา