สาขาวิชานิเทศศาสตร์

โครงการสัมมนานำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2562