สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

โครงการปัจฉิมนิเทศและถ่ายทอดประสบการณ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ปีการศึกษา 2561