สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2562