สาขาวิชาการบัญชี

โครงการอบรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2562