สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการปัจฉิมนักศึกษาปีสุดท้าย ศิษย์เก่าพบศิษย์ปัจจุบันและเชิดชูเกียรตินักศึกษา ประจำปี 2562