คำชี้แจง : แบบประเมินนี้มีลักษณะเป็นการสอบถามระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ มีความหมายดังนี้คือ ระดับ 5 = มากที่สุด, ระดับ 4 = มาก, ระดับ 3 = ปานกลาง, ระดับ 2 = น้อย และระดับ 1 = น้อยที่สุด
คำถาม ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1
1.กิจกรรมนักศึกษาระดับคณะเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
2.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษาระดับคณะ
3.จำนวนและความเหมาะสมของกิจกรรมระดับคณะ
4.การร่วมกิจกรรมระดับคณะช่วยให้ได้รู้จักเพื่อนต่างสาขามากขึ้น
5.นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
6.ความพึงพอใจภาพรวมของการทำกิจกรรมนักศึกษาระดับคณะ
7.ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)