งานกิจการนักศึกษา สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2

เบอร์ติดต่อ : 042-211040 ต่อ 1598

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา : ศุภกิตต์ แก้วมะ