วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

การพัฒนาการให้การบริการของธุรกิจรีสอร์ตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: แนวทางจากเสียงสะท้อนของลูกค้า

ชงค์สุดา โตท่าโรง และ อัศวิน แสงพิกุล
หน้า 1-15
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการการจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี

ปฏิญญา รัตนนุกรม และ ธรรมวิมล สุขเสริม
หน้า 17-32
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยทางการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในโรงเรียนเทคนิคอาชีวศึกษา LIU ZHOU แห่งที่ 2 มณฑล GUANG XI สาธารณรัฐประชาชนจีน

ฮวง เหวินซิน และ ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
หน้า 33-43
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

รูปแบบการพัฒนาการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับแนวโน้มการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ธนกร สุทธิสนธ์, เผ่าไทย วงศ์เหลา, ณัฐกานต์ รุ่งเรือง และ ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์
หน้า 45-60
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

อิทธิพลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและความได้เปรียบในการแข่งขันต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครพนม

กุสุมา สร้อยทอง
หน้า 61-76
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

แนวทางการส่งเสริมการจัดการคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ: กรณีศึกษาเรือนจำกลางอุดรธานี

พิษณุ รูปเหมาะ และ สุภีร์ สมอนา
หน้า 77-89
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวของนักศึกษามหาวิทยาลัย

วชิราภรณ์ ศรีพุทธ, ณมณ ศรหิรัญ, พลอยไพลิน ยอดคำ และกรพินธ์ ทองรอง
หน้า 91-102
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ร้านค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพของร้านค้าปลีกอุปกรณ์กีฬาแบบดั้งเดิม

นันท์นภัส พลเศรษฐเลิศ และ คมทัศน์ ทัศวา
หน้า 103-117
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020