วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางจัดจำหน่าย และ การสื่อสาร ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ และความภักดีของผู้บริโภคสบู่สมุนไพรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ณิชยา ศรีสุชาต
หน้า 1-17
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อความสำเร็จ ทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารออนไลน์ในประเทศไทย

วีรพงษ์ ศรีบุตรตา, อารีรัตน์ ปานศุภวัชร และ นริศรา สัจจพงษ์
หน้า 19-29
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการพัฒนาระบบธุรกิจหมากเม่าในจังหวัดสกลนคร

กรรณิการ์ สมบุญ, จิตติ กิตติเลิศไพศาล, ชนินทร์ วะสีนนท์ และ พิศดาร แสนชาติ
หน้า 31-42
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

โมเดลการวัดองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

กฤตติกา แสนโภชน์
หน้า 43-55
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เดอะ เลจเจนท์ แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

ชนิษฐา ใจเป็ง
หน้า 57-66
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

สภาพ ปัญหา และความต้องการพัฒนาธุรกิจโคขุนในจังหวัดสกลนคร

ศิริพร สารคล่อง, พิศดาร แสนชาติ, ชนินทร์ วะสีนนท์ และ จิตติ กิตติเลิศไพศาล
หน้า 67-82
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

อิทธิพลของการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ ด้วยการวัดผลเชิงดุลยภาพ: กรณีศึกษาบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมภาคใต้

ปทุมพร หิรัญสาลี
หน้า 83-97
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยมาสคอตในประเทศไทย

ศริญญา คงเที่ยง และ จิตรกร ผดุง
หน้า 99-110
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020