rbm

ช่องทางติดต่อสาขา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Retail Business Management)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย)     :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)

ชื่อย่อ (ไทย)      :    บธ.บ. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Business Administration (Retail Business Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.B.A. (Retail Business Management)

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
 1. อ.ณพล ธนาวัชรากุล                 หัวหน้าสาขาวิชา
 2. ผศ.ดร.ณัฐ อมรภิญโญ              กรรมการสาขาวิชา
 3. ผศ.สุริสา จัตุชัย                      กรรมการสาขาวิชา
 4. อ.อนาทินี จาปุรี                       กรรมการสาขาวิชา
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

สร้างสรรค์ปัญญา บูรณาการศาสตร์สากล พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยธุรกิจค้าปลีก

ความสำคัญ

          อุตสาหกรรมการค้าปลีก เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ การเพิ่มขึ้นของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยทำให้เกิดความต้องการด้านกำลังคนที่มีทักษะเฉพาะด้าน ผู้ชำนาญการด้านวิชาชีพการค้าปลีก ผู้ให้บริการด้านการค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จึงเป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านการค้าปลีก โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านการค้าปลีก มีความตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า สามารถจัดการการค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนำความรู้ด้านการจัดการค้าปลีกไปใช้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งระบบการบริหารจัดการทางด้านการค้าปลีกยุคใหม่นั้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน การผลิตบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกจึงต้องมีการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรอบรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก มีความสามารถทางวิชาชีพในระดับสากล สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์และทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม
 2. มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านการบริหารจัดการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศได้อย่างเหมาะสม
 3. มีความสามารถในการพัฒนาสติปัญญาของตนเอง มีหลักการเหตุผลในการคิด และสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ผู้ประกอบการธุรกิจและธุรกิจค้าปลีก
 2. ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ ในองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลที่เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก ได้แก่

       2.1 ฝ่ายจัดซื้อ

       2.2 ฝ่ายผลิต

       2.3 ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า

       2.4 ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ

       2.5 ฝ่ายบุคคล

       2.6 ฝ่ายการตลาด

       2.7 ฝ่ายออกแบบและจัดการหน้าร้าน

 1. นักวิชาการ

       3.1 ด้านการบริหารธุรกิจ

       3.2 ด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีก