ข่าวงานวิจัย

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอปิดรับบทความชั่วคราว

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอปิดรับบทความ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้วิจัยทุกท่านที่ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรียนผู้ส่งบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

เรียนผู้ส่งบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5หากบทความมีผู้ร่วมวิจัยตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ขอความอนุเคราะห์ผู้ร่วมวิจัยท่านอื่นๆ (ยกเว้นผู้ที่ได้ลงทะเบียนนำเสนอบทความไปแล้ว) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมงานในเว็บไซต์ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เนื่องจากทางคณะผู้จัดฯ จะได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร อาหาร และเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมงาน หากท่านใดไม่ได้ลงทะเบียนตามขั้นตอนดังกล่าว ทางคณะฯ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการรับเอกสาร อาหาร และเครื่องดื่มจากการจัดงานในครั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตามลิงค์นี้ [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”] คลิกที่นี่

ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครบทความวิจัย

เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเป็นจำนวนมาก!! ใน การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2562 เรื่อง “การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0” ทางคณะผู้จัดฯ จึงขยายเวลารับบทความวิจัย ถึงวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ms.udru.ac.th/MSRC2019

ผลการสำรวจผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกกับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562

ผลการสำรวจผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกกับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 ผลการสำรวจผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกกับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 (สำรวจเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของจังหวัดอุดรธานีทั้ง 8 เขต) ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครบทความวิจัย

ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครบทความวิจัย !! เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2562 เรื่อง “การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0” ตั้งแต่บัดนี้ – 2 เมษายน 2562 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ms.udru.ac.th/MSRC2019

เปิดรับบทความวารสารวิทยาการจัดการ ปีที่1 ฉบับที่2

วารสารวิทยาการจัดการ ขอเชิญท่านร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่1 ฉบับที่2 เดือนมีนาคม – เมษายน 2562 เปิดรับบทความผ่านเว็บไซต์แล้ววันนี้!! [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”] คลิกที่นี่

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2562

เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอใน #การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2562 เรื่อง “การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0” ตั้งแต่บัดนี้ – 2 เมษายน 2562 #ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่http://ms.udru.ac.th/MSRC2019