ไฟล์นำเสนอ การบรรยายพิเศษ “การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเชิงรุกและโลจิสติกส์
เพื่อการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

—————————————————————————

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS)

—————————————————————————

Download Certificate Best Paper Award MSRC2022

Download Certificate MSRC2022

—————————————————————————