ht

ช่องทางติดต่อสาขา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการการโรงแรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Hotel Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Hotel Management)

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
 1. อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์              หัวหน้าสาขาวิชา
 2. อ.โชติกา นาคประสูตร                  กรรมการสาขาวิชา
 3. อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์               กรรมการสาขาวิชา
 4. อ.กมลรัตน์ โยธานันต์                   กรรมการสาขาวิชา
 5. อ.ธีระพล คุณบุราณ                    กรรมการสาขาวิชา
 6. อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง                    กรรมการสาขาวิชา
 7. อ.ปริชญา อุดมผล                     เลขานุการสาขาวิชา
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมให้เป็นผู้มีความรู้ ศักยภาพ และมีทักษะในการจัดการวิชาชีพการโรงแรม รักงานด้านการบริการ มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและมีความสามารถพัฒนาทักษะ เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสากล

ความสำคัญ

 1. เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิชาชีพทางด้านการโรงแรม ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 2. เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานศาสตร์ด้านการโรงแรมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ และทางด้านงานบริการได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
 3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการโรงแรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. มีความรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์การโรงแรม มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก
 3. มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ
 4. มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
 6. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. อาชีพด้านธุรกิจโรงแรม เช่น ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม เป็นต้น
 2. อาชีพด้านธุรกิจการจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 3. อาชีพด้านธุรกิจอาหาร ภัตตาคาร และงานจัดเลี้ยง เช่น ผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดการร้านอาหาร นักออกแบบเมนูอาหาร และนักวางแผนงานจัดเลี้ยง
 4. อาชีพทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
 5. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาโรงแรม ธุรกิจอาหาร ภัตตาคาร อีเว้นต์ และงานจัดเลี้ยง
 6. พนักงานธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปาและความงาม ธุรกิจบริการเชิงกีฬาและการออกกำลังกาย ธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ เป็นต้น
 7. นักวิชาการและนักวิจัยด้านการโรงแรม
 8.  
ระบบการจัดการศึกษา
  1. ระบบ

                   การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

  1. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

                   การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

  1. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

                   ไม่มี

  การดำเนินการหลักสูตร

  1. วัน – เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน

                  1.1 ระยะเวลาการศึกษา

                     1.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม

                     1.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

                     1.1.3 ภาคฤดูร้อน         เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม

                        ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

  1. การลงทะเบียนเรียน

                   2.1 จำนวนหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียน

                        ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน หากต้องการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 7 (ภาคผนวก ค.)

                   2.2 ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน

                     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2559หมวด 7 (ภาคผนวก ค)

  1. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

                  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559หมวด 8 และหมวด 9 (ภาคผนวก ค)

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
  2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 5 (ภาคผนวก ค)
  3. เป็นไปตามข้อกำหนดของอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร