gm

ช่องทางติดต่อสาขา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in General Management

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย)     :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ชื่อย่อ (ไทย)      :   บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Business Administration (General Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.B.A. (General Management)

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
 1. อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์                     หัวหน้าสาขาวิชา
 2. รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ              กรรมการสาขาวิชา
 3. ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย              กรรมการสาขาวิชา
 4. ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล             กรรมการสาขาวิชา
 5. ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง                      กรรมการสาขาวิชา
 6. ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์                กรรมการสาขาวิชา
 7. ผศ.ดร.เบญจมาส ลักษณิยานนท์          กรรมการสาขาวิชา
 8. ผศ.วิชุดา ธีระสาร                          กรรมการสาขาวิชา
 9. ผศ.มานน เซียวประจวบ                    กรรมการสาขาวิชา
 10. ผศ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์                  กรรมการสาขาวิชา       
 11. อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์                        กรรมการสาขาวิชา
 12. อ.ศศิประภา พรหมทอง                   กรรมการสาขาวิชา                          
 13. อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์                       กรรมการสาขาวิชา
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ทางการจัดการและสามารถสร้างสรรค์ปัญญาเชิงบูรณาการศาสตร์สู่ชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม

ความสำคัญ

          เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ.2554) ได้มีการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี อีกทั้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน ที่มีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา และบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จึงต้องผลิตนักบริหารจัดการที่มีความรอบรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก มีความสามารถทางวิชาชีพในระดับสากล สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศได้อย่างเหมาะสม
 2. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์และทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม
 3. มีความสามารถในการพัฒนาสติปัญญาของตนเอง มีหลักการเหตุผลในการคิด และสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร ปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีความสามารถในการสื่อสารทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ผู้ประกอบการธุรกิจ
 2. ข้าราชการหรือพนักงานราชการในองค์กรภาครัฐ
 3. พนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจและเอกชน
 4. นักวิเคราะห์แผนและนโยบายในองค์กรภาครัฐและเอกชน
 5. นักวิชาการในสายงานบริหารจัดการ
 6. อาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษา