ข่าวศูนย์ฝึกฯวิชาชีพ

รายชื่ออาจารย์นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2563

การสื่อสารการตลาด การจัดการการโรงแรม การบัญชี การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นิเทศศาสตร การเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ประกาศยกเลิกประชุมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ภาคฤดูร้อน/2563

ประกาศยกเลิกประชุมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ภาคฤดูร้อน/2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ขอยกเลิกประชุมฝึกฯ วันที่ 26 ธ.ค. 2563 และให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรายละเอียดการฝึกฯ ต่อไปเบื้องต้นขอให้นักศึกษาเข้าดูรายละเอียดและขั้นตอนการฝึกฯได้ที่http://academic.udru.ac.th/msintern/index.php